GIỚI THIỆU

Thực hiện đổi mới công tác lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch ngành theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Trồng trọt xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành trồng trọt với mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.


Hệ thống cơ sở dữ liệu đựợc thiết kế nhằm thu thập, lưu trữ, xử lý số liệu báo cáo tiến độ hàng tuần, số liệu theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch hàng năm, 5 năm phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành trồng trọt.


Hệ thống CSDL ngành trồng trọt có các chức năng:
• Cho phép cập nhật số liệu báo cáo theo tuần, theo vụ mùa cho các loài cây
• Cho phép cập nhật số liệu để tính các chỉ tiêu thực hiện theo bộ chỉ số M&E kế hoạch tiểu ngành hàng kỳ theo chức năng các cấp quản lý;
• Cho phép tìm kiếm số liệu đầu vào, số liệu tính toán chỉ số M&E theo yêu cầu của người dùng;
• Quản lý các danh mục liên quan đến bộ chỉ số GS&ĐG;
• Quản trị người dùng nhập số liệu, trích rút báo cáo bộ chỉ số này;


Đây là phiên bản đầu tiên được thiết kế và đưa vào vận hành, Cục Trồng trọt mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp từ quý vị sử dụng. Qua đó Cục sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cấp cơ sở dữ liệu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý nhà nước ngành trồng trọt.

Đường dẫn tải  tài liệu hướng dẫn sử dụng