Thống kê tình hình báo cáo của các tỉnh

Chọn danh mục:  
Chọn kỳ báo cáo:  
Năm báo cáo  
Tuần báo cáo  
   

Tên tỉnhNội dung báo cáoThời gian tạo mớiThời gian thay đổiFile
đính
kèm
Ghi chú 
Kiên Giang Lúa vụ hè thu
09/06/2021 10:34:00 SA  {0}  
Quảng Trị Lúa vụ hè thu
10/06/2021 5:04:00 CH  {0}  
Thành phố Hồ Chí Minh 15/06/2021 4:53:00 CH  {0}